bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Port Marina Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Port Marina Hotel - Халкидики / Касандра, Пефкохори

Port Marina Hotel е добър тризвезден хотел с относително голяма територия и добре озеленена площ, който се намира само на 620 метра от дългата пясъчна ивица на морето, в тих район между селищата Пефкохори и Палиури. Хотелът разполага с олимпийски размери басейн със слънчева тераса с шезлонги и чадъри, както и бар-ресторант на басейна. От терасите на стаите се разкрива изключително красива гледка над палмите към крайбрежието, Ситония и Атон. Хотелът предоставя добро съотношение между качество и цена.

Местоположение на Port Marina Hotel, Халкидики

Port Marina Hotel се намира на Касандра (Халкидики) само на няколко минути с кола от Пефкохори и в близост до Xenia Beach и Chaniotis Beach. Точно срещу хотела се намира лиман, който се използва за пристанище на лодки и малки яхти, от двете страни на който се простират дълги пясъчни плажове, а един от най-добрите плажове на Касандра - Палиури, е само на 3 километра и половина.

разстояние до плажа: 620m
разстояние до центъра: 3.8km

Адрес: Пефкохори, Гърция

Удобства в Port Marina Hotel

Удобства и услуги:
- спортните съоръжения в хотел Port Marina включват баскетболно игрище и фитнес зала
- 24-часова рецепция
- чадъри и шезлонги на плажа и басейна
- фоайе
- външна детска площадка
- паркинг
- басейн и бар на басейна
- детски басейн
- ресторант
- Wi-Fi интернет достъп
- гледане на деца (платена услуга)
- съхранение на багаж

Политика на настаняване:
Настаняване: 15:00 часа
Напускане: 11:00 часа
Период на работа
Хотел Port Marina работи от 23 Април до 30 септември.

Стаи и настаняване в Port Marina Hotel

Стаите разполагат със самостоятелен балкон с изгед градина, море или басейн. Удобствата на стаите включват климатик, балкон или тераса, сателитна телевизия, баня с душ, тоалетни принадлежности, сешоар, кухненски кът, хладилник и телефон.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

596лв
507лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
876лв
745лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3723лв
2978лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2782лв
2225лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1321лв
1123лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1001лв
851лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
484лв
411лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
724лв
616лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
685лв
583лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
807лв
686лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
726лв
617лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2697лв
2292лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1965лв
1670лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1288лв
1094лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1688лв
1435лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
483лв
410лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1100лв
935лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3972лв
3376лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2960лв
2516лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
376лв
319лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
256лв
217лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
343лв
291лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
463лв
393лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
501лв
426лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
341лв
290лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1127лв
958лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
767лв
652лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1080лв
918лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
800лв
680лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1225лв
1041лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1741лв
1480лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2067лв
1757лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2695лв
2291лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
430лв
365лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
550лв
467лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
242лв
206лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2998лв
2549лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4044лв
3437лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
5206лв
4425лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3786лв
3218лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3012лв
2560лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2000лв
1700лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1317лв
1119лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
957лв
813лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3101лв
2388лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
4042лв
3112лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
1100лв
935лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2233лв
1898лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3073лв
2612лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1846лв
1514лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-18%
2369лв
1942лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-18%
511лв
435лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
751лв
639лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1630лв
1304лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2361лв
1889лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
3482лв
2960лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2449лв
2082лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
306лв
251лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
435лв
357лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
2803лв
2243лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3815лв
3052лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1283лв
1091лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1645лв
1398лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2420лв
2057лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
685лв
583лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1317лв
1119лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
957лв
813лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1317лв
1119лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
957лв
813лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1376лв
1101лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1777лв
1421лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1833лв
1558лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1433лв
1218лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4737лв
4027лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3692лв
3138лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3556лв
3022лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2688лв
2285лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1279лв
1023лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
979лв
783лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1176лв
1000лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
896лв
761лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1448лв
1231лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
968лв
823лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1257лв
1068лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1902лв
1617лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
513лв
421лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
713лв
585лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-18%
1080лв
918лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
800лв
680лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1531лв
1301лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2176лв
1850лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1403лв
1081лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
1926лв
1483лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
1283лв
1091лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3144лв
2672лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2412лв
2050лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3030лв
2575лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2255лв
1917лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3615лв
2892лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2712лв
2169лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2166лв
1841лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2793лв
2374лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2249лв
1912лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1649лв
1402лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2028лв
1724лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1428лв
1214лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2110лв
1794лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1378лв
1172лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
766лв
613лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1127лв
901лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
926лв
787лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
685лв
583лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3085лв
2468лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2285лв
1828лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2411лв
2050лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1080лв
831лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
3423лв
2910лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
800лв
616лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-23%
3073лв
2366лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-23%
2233лв
1719лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-23%
926лв
740лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
685лв
548лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3030лв
2424лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
2255лв
1804лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2349лв
1879лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3070лв
2456лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2695лв
2291лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2067лв
1757лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2265лв
1926лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2988лв
2540лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2416лв
2054лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
3191лв
2712лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1100лв
935лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1513лв
1211лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1993лв
1595лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
622лв
497лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
421лв
337лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
426лв
341лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
626лв
501лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
626лв
532лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
426лв
362лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1031лв
825лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1203лв
963лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
783лв
626лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2246лв
1909лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1472лв
1251лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1563лв
1328лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2337лв
1987лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
993лв
844лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
800лв
640лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1080лв
864лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1914лв
1627лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1097лв
933лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2634лв
2239лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
797лв
678лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1756лв
1405лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1276лв
1021лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1965лв
1670лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2697лв
2292лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2309лв
1778лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-23%
800лв
680лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3146лв
2422лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-23%
1080лв
918лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4319лв
3455лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
3199лв
2559лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3335лв
2835лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4637лв
3941лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3274лв
2619лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2437лв
1950лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2960лв
2516лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3972лв
3376лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2412лв
1978лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
3144лв
2578лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
2525лв
2146лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1879лв
1598лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2412лв
2050лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3144лв
2672лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1283лв
1091лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2631лв
2237лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3535лв
3005лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2825лв
2401лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3665лв
3115лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1772лв
1506лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2295лв
1951лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1180лв
1003лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1468лв
1175лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1888лв
1511лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
787лв
606лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-23%
626лв
482лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-23%
3723лв
3164лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2819лв
2396лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4195лв
3566лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5396лв
4586лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1180лв
1003лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1096лв
932лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1376лв
1170лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2369лв
2013лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1846лв
1569лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1791лв
1522лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1370лв
1165лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
916лв
733лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
716лв
573лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1476лв
1181лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
1076лв
861лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1033лв
878лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
886лв
682лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-23%
1217лв
974лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
753лв
640лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
857лв
685лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
645лв
497лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
1639лв
1393лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
994лв
845лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
507лв
405лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
747лв
597лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
559лв
475лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
859лв
731лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3112лв
2645лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2192лв
1863лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
341лв
279лв
6-10 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
501лв
411лв
6-10 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
426лв
362лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
626лв
532лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1778лв
1511лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2681лв
2279лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
655лв
524лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
455лв
364лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
702лв
576лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
1002лв
822лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
1080лв
864лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
800лв
640лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1371лв
1165лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1684лв
1381лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
2311лв
1895лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-18%
1851лв
1573лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
571лв
486лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
771лв
617лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
3423лв
2807лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-18%
2411лв
1977лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
571лв
457лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2411лв
1929лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3423лв
2739лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2311лв
1965лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2697лв
2292лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1965лв
1670лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3749лв
2999лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1684лв
1431лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3047лв
2590лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2143лв
1822лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5030лв
4024лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1531лв
1301лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1115лв
915лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
2176лв
1850лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1475лв
1210лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
281лв
239лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2824лв
2401лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2092лв
1779лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
385лв
327лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4621лв
3558лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
3471лв
2672лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
1225лв
1041лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1645лв
1399лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3248лв
2663лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
2803лв
2159лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
2380лв
1952лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
3815лв
2938лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-23%
3535лв
2899лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-18%
3593лв
3054лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2757лв
2343лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2631лв
2158лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
3790лв
2918лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
4940лв
3804лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
860лв
688лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1100лв
880лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
550лв
440лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
430лв
344лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
979лв
832лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1279лв
1087лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3144лв
2515лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4093лв
3479лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1384лв
1066лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
1805лв
1390лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
4630лв
3704лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1343лв
1074лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1703лв
1362лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3474лв
2779лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5211лв
4429лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2855лв
2284лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1691лв
1302лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
3691лв
2953лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
3920лв
3332лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2270лв
1748лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-23%
1383лв
1106лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3669лв
3119лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2928лв
2489лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3721лв
3163лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2881лв
2449лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2205лв
1874лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1743лв
1394лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2765лв
2351лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2166лв
1841лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
14883лв
11460лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
11682лв
8995лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
2369лв
1824лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-23%
1846лв
1421лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-23%
3172лв
2601лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
4184лв
3431лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-18%
1096лв
932лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1376лв
1170лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1180лв
1003лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
598лв
460лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-23%
453лв
349лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-23%
4174лв
3339лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3141лв
2513лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1723лв
1464лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1100лв
935лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
2246лв
1909лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1283лв
1026лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1003лв
802лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1317лв
1014лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-23%
1075лв
914лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1738лв
1338лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
1395лв
1186лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2246лв
1909лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1723лв
1464лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
3782лв
3215лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
932лв
792лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1212лв
1030лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
5223лв
4439лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4983лв
3987лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3393лв
2714лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
738лв
590лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
538лв
430лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1014лв
862лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
714лв
607лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2016лв
1613лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1371лв
1097лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
753лв
602лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1033лв
826лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
886лв
708лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1145лв
916лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
376лв
319лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2751лв
2338лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4230лв
3596лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1718лв
1461лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2990лв
2541лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
256лв
217лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3762лв
3085лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
5243лв
4299лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
10987лв
9339лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
596лв
507лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1772лв
1364лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
341лв
290лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2713лв
2089лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
876лв
745лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
7641лв
6495лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
751лв
639лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
501лв
426лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
626лв
532лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
426лв
362лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
426лв
341лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
626лв
501лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
256лв
217лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
376лв
319лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1181лв
1004лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1809лв
1537лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2412лв
2050лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1575лв
1339лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
876лв
701лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
596лв
477лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
788лв
646лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
1206лв
989лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-18%
569лв
484лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
809лв
688лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1367лв
1094лв
15-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1927лв
1542лв
15-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
964лв
771лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
683лв
547лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
871лв
715лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-18%
1290лв
1057лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-18%
2060лв
1689лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
1433лв
1175лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-18%
1675лв
1424лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1152лв
979лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
750лв
637лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1050лв
892лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
571лв
486лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
306лв
245лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
435лв
348лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1234лв
987лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2233лв
1898лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3073лв
2612лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
914лв
731лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2143лв
1715лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3047лв
2437лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3047лв
2590лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3912лв
3130лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2143лв
1822лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2756лв
2205лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1531лв
1179лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
1926лв
1637лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1403лв
1193лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2311лв
1965лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1684лв
1431лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2176лв
1676лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-23%
1531лв
1301лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2176лв
1850лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1684лв
1431лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2311лв
1965лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3082лв
2465лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2245лв
1796лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3082лв
2465лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
914лв
731лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2245лв
1796лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2825лв
2402лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3987лв
3389лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1234лв
987лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1276лв
1021лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2934лв
2494лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1756лв
1405лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1276лв
1084лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1741лв
1480лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1225лв
1041лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2067лв
1757лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1676лв
1425лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1573лв
1337лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1926лв
1579лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-18%
1403лв
1151лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
1153лв
980лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2283лв
1826лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
27668лв
22134лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3034лв
2579лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2145лв
1823лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4196лв
3567лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3186лв
2549лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
21290лв
17032лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3013лв
2561лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
887лв
709лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
744лв
632лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1167лв
934лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2352лв
1882лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3256лв
2605лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
984лв
836лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
945лв
756лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1225лв
980лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2741лв
2330лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1466лв
1202лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-18%
1146лв
940лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
3581лв
3044лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3007лв
2466лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
4040лв
3313лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
3030лв
2484лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-18%
2067лв
1757лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1466лв
1173лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2757лв
2205лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2255лв
1849лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-18%
3593лв
2874лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2695лв
2291лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1146лв
917лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2246лв
1729лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
2246лв
1796лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1723лв
1327лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
1723лв
1378лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1283лв
1091лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1879лв
1504лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
9-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1100лв
880лв
9-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1003лв
853лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2525лв
2020лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1003лв
853лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1283лв
1091лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1146лв
940лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
1466лв
1202лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
5118лв
4197лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
6679лв
5477лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-18%
3535лв
3005лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1283лв
1091лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2631лв
2237лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2558лв
2098лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-18%
1958лв
1605лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-18%
2006лв
1705лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2566лв
2181лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1283лв
1091лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1927лв
1638лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2487лв
2114лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1030лв
875лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1310лв
1113лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1043лв
834лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1323лв
1058лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1217лв
973лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4190лв
3226лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
3249лв
2502лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
1577лв
1261лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3249лв
2664лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
4190лв
3436лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-18%
1546лв
1191лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-23%
2595лв
2076лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2199лв
1693лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
1231лв
1046лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1440лв
1224лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1827лв
1553лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1070лв
909лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1591лв
1352лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1719лв
1323лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1427лв
1213лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3315лв
2652лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1226лв
944лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1650лв
1403лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2130лв
1811лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1350лв
1147лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1861лв
1581лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3526лв
2715лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
2658лв
2047лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
2584лв
1990лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-23%
3316лв
2553лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
2584лв
2119лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-18%
3316лв
2719лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-18%
1566лв
1206лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-23%
5841лв
4965лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
7442лв
6325лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
470лв
399лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1966лв
1514лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-23%
590лв
501лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2369лв
1895лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1846лв
1477лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3237лв
2493лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
2517лв
1938лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-23%
1096лв
932лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1376лв
1170лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
4089лв
3475лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5209лв
4428лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1376лв
1170лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1096лв
932лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
474лв
379лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
369лв
295лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
626лв
501лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
787лв
629лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2712лв
2169лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3615лв
2892лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2558лв
2046лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
5628лв
4502лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
4307лв
3446лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1958лв
1566лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1791лв
1432лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2302лв
1842лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1762лв
1410лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1283лв
1091лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2695лв
2156лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2412лв
2050лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3972лв
3376лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3405лв
2894лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3144лв
2672лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2537лв
2157лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2960лв
2516лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
979лв
783лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1279лв
1023лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2583лв
2118лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-18%
4720лв
4012лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3599лв
3060лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2023лв
1659лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
3286лв
2530лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-23%
1364лв
1159лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2274лв
1751лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-23%
1004лв
853лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1033лв
826лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3629лв
3085лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
753лв
602лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2468лв
2097лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1291лв
1058лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-18%
1779лв
1512лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4626лв
3701лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3267лв
2614лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1771лв
1452лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-18%
1257лв
1068лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1000лв
800лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
443лв
376лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1420лв
1136лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
443лв
376лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2718лв
2174лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1851лв
1481лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2964лв
2519лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
295лв
251лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
215лв
183лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4084лв
3472лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2847лв
2278лв
7-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2011лв
1608лв
7-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
2718лв
2174лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1542лв
1234лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1851лв
1481лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1714лв
1319лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
2434лв
1874лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-23%
571лв
440лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-23%
811лв
625лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1127лв
958лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
807лв
686лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
430лв
366лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
590лв
502лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
738лв
590лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
538лв
430лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
484лв
411лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
684лв
582лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
389лв
331лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
269лв
229лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
161лв
137лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
241лв
205лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
565лв
480лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
484лв
411лв
24-30 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
724лв
616лв
24-30 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
984лв
837лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
852лв
724лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
682лв
579лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
426лв
362лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1507лв
1281лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1252лв
1064лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1002лв
851лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1809лв
1537лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
751лв
639лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
626лв
532лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1181лв
1004лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2412лв
2050лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1575лв
1339лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
751лв
639лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1504лв
1278лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2052лв
1744лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2955лв
2512лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3047лв
2590лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2143лв
1822лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1837лв
1562лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2612лв
2220лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1684лв
1431лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2311лв
1965лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2697лв
2292лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1965лв
1670лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2311лв
1965лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1684лв
1431лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2029лв
1724лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2760лв
2346лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
955лв
811лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2375лв
2019лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
571лв
486лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
457лв
388лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
912лв
775лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
714лв
607лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1144лв
973лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
858лв
729лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
617лв
524лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1138лв
967лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1504лв
1279лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1748лв
1486лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
772лв
656лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2202лв
1872лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2842лв
2416лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3581лв
3044лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2741лв
2330лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2769лв
2353лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2141лв
1820лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1812лв
1540лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2391лв
2032лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2988лв
2540лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2265лв
1926лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1180лв
1003лв
3-9 Авг
на човек