bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Port Marina Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Port Marina Hotel - Халкидики / Касандра, Пефкохори

Празници - Намаления и промоции

869лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

22 резервации наскоро
611лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1541лв
1398лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
2476лв
2246лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

28 резервации наскоро
-9%
1284лв
1220лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
373лв
342лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

22 резервации наскоро
-8%
1960лв
1862лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
262лв
240лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
160лв
144лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
271лв
244лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%

Port Marina Hotel е добър тризвезден хотел с относително голяма територия и добре озеленена площ, който се намира само на 620 метра от дългата пясъчна ивица на морето, в тих район между селищата Пефкохори и Палиури. Хотелът разполага с олимпийски размери басейн със слънчева тераса с шезлонги и чадъри, както и бар-ресторант на басейна. От терасите на стаите се разкрива изключително красива гледка над палмите към крайбрежието, Ситония и Атон. Хотелът предоставя добро съотношение между качество и цена.

Местоположение на Port Marina Hotel, Халкидики

Port Marina Hotel се намира на Касандра (Халкидики) само на няколко минути с кола от Пефкохори и в близост до Xenia Beach и Chaniotis Beach. Точно срещу хотела се намира лиман, който се използва за пристанище на лодки и малки яхти, от двете страни на който се простират дълги пясъчни плажове, а един от най-добрите плажове на Касандра - Палиури, е само на 3 километра и половина.

разстояние до центъра: 3.8km

Удобства в Port Marina Hotel

Удобства и услуги:
- спортните съоръжения в хотел Port Marina включват баскетболно игрище и фитнес зала
- 24-часова рецепция
- чадъри и шезлонги на плажа и басейна
- фоайе
- външна детска площадка
- паркинг
- басейн и бар на басейна
- детски басейн
- ресторант
- Wi-Fi интернет достъп
- гледане на деца (платена услуга)
- съхранение на багаж

Политика на настаняване:
Настаняване: 15:00 часа
Напускане: 11:00 часа
Период на работа
Хотел Port Marina работи от 23 Април до 30 септември.

Стаи и настаняване в Port Marina Hotel

Стаите разполагат със самостоятелен балкон с изгед градина, море или басейн. Удобствата на стаите включват климатик, балкон или тераса, сателитна телевизия, баня с душ, тоалетни принадлежности, сешоар, кухненски кът, хладилник и телефон.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

354лв
318лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
206лв
185лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
600лв
570лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
452лв
430лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
450лв
428лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
339лв
322лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
154лв
139лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
265лв
239лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
240лв
216лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
166лв
149лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1153лв
1095лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
894лв
849лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
720лв
684лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
535лв
508лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1802лв
1712лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2478лв
2354лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
494лв
482лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-2%
679лв
664лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-2%
930лв
883лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
671лв
637лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1416лв
1345лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2012лв
1912лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
917лв
826лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1400лв
1260лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1694лв
1524лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
858лв
773лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1072лв
1018лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
813лв
773лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2807лв
2526лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2067лв
1861лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1049лв
997лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
772лв
734лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1548лв
1435лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-7%
1065лв
986лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
885лв
796лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1465лв
1318лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
257лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
442лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1772лв
1683лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2326лв
2210лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
789лв
749лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
604лв
574лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
811лв
730лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1070лв
963лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1584лв
1426лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2164лв
1948лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
919лв
873лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
697лв
662лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2256лв
2185лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-3%
1580лв
1528лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-3%
668лв
657лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-2%
927лв
912лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-2%
917лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1400лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1413лв
1342лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2248лв
2135лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1009лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1606лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
374лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
633лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
257лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
442лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1772лв
1683лв
6-11 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2440лв
2318лв
6-11 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
960лв
912лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
738лв
701лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
953лв
906лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
732лв
695лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
750лв
713лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
565лв
537лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1046лв
1011лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-3%
1416лв
1370лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-3%
2894лв
2814лв
27.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-3%
960лв
912лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
701лв
666лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1940лв
1883лв
27.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-3%
1899лв
1788лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-6%
2639лв
2483лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
1680лв
1596лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
1101лв
1046лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1610лв
1449лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
894лв
805лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
766лв
728лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
988лв
939лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
823лв
782лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
639лв
607лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1884лв
1790лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1440лв
1368лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1060лв
1007лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
801лв
761лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1050лв
998лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
791лв
752лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1081лв
1027лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1469лв
1396лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
3097лв
2942лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
2162лв
2054лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1982лв
1784лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2817лв
2535лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1416лв
1345лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2012лв
1912лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
2519лв
2393лв
25-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1853лв
1760лв
25-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1350лв
1276лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1837лв
1745лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2610лв
2480лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
980лв
927лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2343лв
2287лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-2%
784лв
745лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1976лв
1905лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-4%
3536лв
3456лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-2%
1396лв
1345лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-4%
1080лв
1026лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
690лв
655лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
505лв
480лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1902лв
1849лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-3%
1323лв
1284лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-3%
912лв
867лв
31.08-11.09
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1319лв
1253лв
31.08-11.09
на човек

11 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
771лв
732лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1284лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1159лв
1101лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1960лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
993лв
902лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-9%
660лв
600лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
599лв
569лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
415лв
394лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1284лв
1192лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
1960лв
1820лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-7%
441лв
424лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
813лв
732лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1393лв
1253лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
700лв
675лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-4%
177лв
168лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
103лв
98лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
856лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
468лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
514лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
884лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4148лв
3940лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
800лв
720лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1772лв
1683лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
615лв
554лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3113лв
2957лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2440лв
2318лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
5894лв
5599лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1446лв
1302лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4415лв
4195лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1740лв
1566лв
8-19 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
4002лв
3802лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1890лв
1701лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1333лв
1200лв
8-19 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
5333лв
5066лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
823лв
782лв
9-14 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
639лв
607лв
9-14 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1153лв
1095лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
894лв
849лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
944лв
897лв
13-21 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2664лв
2531лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1987лв
1888лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1240лв
1178лв
13-21 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
3776лв
3587лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
2707лв
2572лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
595лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
780лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1230лв
1169лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
934лв
888лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
796лв
756лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1459лв
1387лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
698лв
663лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2056лв
1953лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
2518лв
2392лв
15-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1842лв
1750лв
15-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1073лв
1020лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
1065лв
958лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1435лв
1291лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3145лв
2988лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
920лв
874лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
2210лв
2099лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2034лв
1932лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
8507лв
8132лв
16.08-21.09
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-4%
1438лв
1366лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
12801лв
12242лв
16.08-21.09
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-4%
1982лв
1784лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2817лв
2535лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1225лв
1164лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
929лв
883лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
2478лв
2230лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1802лв
1622лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1470лв
1396лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
1853лв
1760лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2655лв
2522лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1100лв
1045лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2124лв
2018лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
813лв
773лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1544лв
1467лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
900лв
810лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
678лв
610лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
1072лв
1018лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
1626лв
1545лв
23-30 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2144лв
2037лв
23-30 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1569лв
1499лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-4%
2086лв
1994лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-4%
1654лв
1589лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
2021лв
1956лв
26.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-3%
2050лв
1962лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-4%
1470лв
1406лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
2330лв
2242лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-4%
2890лв
2802лв
26.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-3%
150лв
135лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
113лв
102лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1249лв
1223лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-2%
1768лв
1728лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-2%
1268лв
1169лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-8%
882лв
812лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
780лв
726лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-7%
1828лв
1793лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-2%
1172лв
1143лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-2%
558лв
519лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
420лв
399лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
309лв
294лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1175лв
1162лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-1%
898лв
891лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-1%
1754лв
1737лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-1%
640лв
634лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-1%
839лв
797лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
580лв
551лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2248лв
2071лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-8%
9139лв
8915лв
01.09-08.10
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-2%
550лв
512лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
1413лв
1302лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
5564лв
5417лв
01.09-08.10
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-3%
828лв
770лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-7%
1680лв
1540лв
2-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-8%
1101лв
1009лв
2-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
1606лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1009лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
719лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1120лв
1064лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
734лв
697лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
498лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
498лв
448лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
719лв
647лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
839лв
755лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
580лв
522лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
599лв
540лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
415лв
373лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
580лв
539лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
839лв
779лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-7%
1606лв
1445лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1009лв
908лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
869лв
782лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
611лв
550лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
836лв
761лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-9%
577лв
524лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-9%
802лв
762лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
543лв
516лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
509лв
458лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
768лв
691лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
587лв
537лв
17-22 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-8%
402лв
367лв
17-22 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-9%
773лв
696лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1256лв
1131лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
388лв
371лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-4%
610лв
585лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-4%
408лв
367лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
666лв
600лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
374лв
336лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
633лв
569лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1457лв
1311лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
981лв
883лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1935лв
1742лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
780лв
702лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
613лв
552лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
612лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1210лв
1089лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
334лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
619лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
360лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2744лв
2606лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
2067лв
1964лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
4650лв
4418лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
3491лв
3316лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
3527лв
3351лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
2658лв
2525лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
3722лв
3164лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2835лв
2410лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2707лв
2572лв
13-21 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
3595лв
3415лв
13-21 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
2696лв
2561лв
14-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
2031лв
1929лв
14-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
777лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
592лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
709лв
673лв
16-22 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
930лв
884лв
16-22 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1225лв
1164лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
929лв
883лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2124лв
2018лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1531лв
1455лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1544лв
1467лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1162лв
1104лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1046лв
993лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1378лв
1309лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1225лв
1164лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1838лв
1746лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
929лв
883лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1394лв
1324лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1162лв
1104лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1531лв
1455лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
813лв
773лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1072лв
1018лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
919лв
873лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
697лв
662лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2975лв
2827лв
26.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
581лв
552лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1416лв
1345лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2021лв
1920лв
26.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
2012лв
1912лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
766лв
727лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
2536лв
2409лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1763лв
1675лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2439лв
01.09-04.10
на човек

33 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1211лв
1150лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1400лв
1330лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
3659лв
01.09-04.10
на човек

33 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1927лв
1830лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
436лв
414лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
621лв
590лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
917лв
871лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
9347лв
8955лв
01.09-09.10
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-4%
5676лв
5419лв
01.09-09.10
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
869лв
826лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
611лв
580лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
2521лв
2395лв
2-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1651лв
1569лв
2-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
745лв
708лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
523лв
497лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
436лв
414лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
621лв
590лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1101лв
1024лв
10-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
1655лв
1539лв
10-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-7%
599лв
551лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-8%
415лв
381лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
1889лв
1720лв
15-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-9%
1212лв
1102лв
15-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-9%
904лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
534лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
481лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
813лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
723лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
427лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
374лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
633лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
320лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
542лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
267лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
633лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
374лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
452лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

port marina, port marina halkidiki, port marina kasandra, port marina greece, port marina Pefkohori, port marina гърция, port marina халкидики, port marina касандра, port marina пефкохори, port marina 2022, port marina цени, port marina мнения, port marina цени 2022, port marina лято 2022, port marina ранни записвания, port marina last minute, port marina hotel, port marina hotel halkidiki, port marina hotel kasandra, port marina hotel greece, port marina hotel Pefkohori, port marina hotel гърция, port marina hotel халкидики, port marina hotel касандра, port marina hotel пефкохори, port marina hotel 2022, port marina hotel цени, port marina hotel мнения, port marina hotel цени 2022, port marina hotel лято 2022, port marina hotel ранни записвания, port marina hotel last minute, порт марина, порт марина гърция, порт марина халкидики, порт марина касандра, порт марина пефкохори, порт марина цени, порт марина мнения, порт марина цени 2022, порт марина лято 2022, порт марина ранни записвания, хотел порт марина, хотел порт марина гърция, хотел порт марина халкидики, хотел порт марина касандра, хотел порт марина пефкохори, хотел порт марина цени, хотел порт марина мнения, хотел порт марина цени 2022, хотел порт марина лято 2022, хотел порт марина ранни записвания

cache load