bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Port Marina Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Port Marina Hotel - Халкидики / Касандра, Пефкохори

Промоции в Port Marina Hotel, Пефкохори

Късно записване - last minute предложение - 10% за настаняване в периода 27.05.2022 - 30.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 5% за настаняване в периода 31.08.2022 - 18.10.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

360лв
342лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
249лв
236лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
265лв
252лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
154лв
147лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%

Port Marina Hotel е добър тризвезден хотел с относително голяма територия и добре озеленена площ, който се намира само на 620 метра от дългата пясъчна ивица на морето, в тих район между селищата Пефкохори и Палиури. Хотелът разполага с олимпийски размери басейн със слънчева тераса с шезлонги и чадъри, както и бар-ресторант на басейна. От терасите на стаите се разкрива изключително красива гледка над палмите към крайбрежието, Ситония и Атон. Хотелът предоставя добро съотношение между качество и цена.

Местоположение на Port Marina Hotel, Халкидики

Port Marina Hotel се намира на Касандра (Халкидики) само на няколко минути с кола от Пефкохори и в близост до Xenia Beach и Chaniotis Beach. Точно срещу хотела се намира лиман, който се използва за пристанище на лодки и малки яхти, от двете страни на който се простират дълги пясъчни плажове, а един от най-добрите плажове на Касандра - Палиури, е само на 3 километра и половина.

разстояние до центъра: 3.8км

Удобства в Port Marina Hotel

Удобства и услуги:
- спортните съоръжения в хотел Port Marina включват баскетболно игрище и фитнес зала
- 24-часова рецепция
- чадъри и шезлонги на плажа и басейна
- фоайе
- външна детска площадка
- паркинг
- басейн и бар на басейна
- детски басейн
- ресторант
- Wi-Fi интернет достъп
- гледане на деца (платена услуга)
- съхранение на багаж

Политика на настаняване:
Настаняване: 15:00 часа
Напускане: 11:00 часа
Период на работа
Хотел Port Marina работи от 23 Април до 30 септември.

Стаи и настаняване в Port Marina Hotel

Стаите разполагат със самостоятелен балкон с изгед градина, море или басейн. Удобствата на стаите включват климатик, балкон или тераса, сателитна телевизия, баня с душ, тоалетни принадлежности, сешоар, кухненски кът, хладилник и телефон.

Късно записване - last minute предложение - 10% за настаняване в периода 27.05.2022 - 30.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 5% за настаняване в периода 31.08.2022 - 18.10.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

257лв
244лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-5%
442лв
420лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-5%
871лв
784лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
612лв
551лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
408лв
367лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
667лв
600лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
612лв
551лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
746лв
672лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
525лв
472лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
871лв
784лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
622лв
560лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
437лв
393лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
619лв
588лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
360лв
342лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
1514лв
1362лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1031лв
928лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
309лв
293лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
530лв
504лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-5%
571лв
514лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
466лв
420лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
233лв
210лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
350лв
315лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
381лв
343лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
476лв
429лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
291лв
262лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
762лв
686лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
900лв
810лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
678лв
610лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
565лв
509лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
514лв
489лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
884лв
840лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
796лв
756лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
463лв
440лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
707лв
672лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
412лв
391лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
206лв
195лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
354лв
336лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-5%
525лв
472лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
857лв
772лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
699лв
629лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
995лв
896лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
904лв
814лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1200лв
1080лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
791лв
712лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
600лв
540лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
452лв
407лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
450лв
405лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
339лв
305лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
265лв
252лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-5%
154лв
147лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
952лв
857лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
583лв
525лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
787лв
708лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1119лв
1008лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1017лв
916лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1350лв
1215лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
175лв
157лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
286лв
257лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
900лв
810лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
498лв
448лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
350лв
315лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1270лв
1143лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1130лв
1017лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1500лв
1350лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
373лв
336лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
262лв
236лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1587лв
1429лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2422лв
2180лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
900лв
810лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
678лв
610лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3461лв
3115лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2268лв
2041лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1459лв
1241лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2056лв
1748лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1050лв
945лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
791лв
712лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
699лв
629лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
995лв
896лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
344лв
310лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
233лв
210лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2067лв
1861лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2807лв
2526лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
408лв
364лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
667лв
595лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-11%
2164лв
1948лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1573лв
1416лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
962лв
866лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1368лв
1231лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1514лв
1362лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1031лв
928лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1574лв
1416лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2239лв
2015лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1817лв
1635лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1237лв
1113лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
3171лв
2809лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-11%
2102лв
1861лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-11%
790лв
671лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
605лв
514лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3366лв
2861лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2496лв
2122лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
811лв
730лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1070лв
963лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2164лв
1948лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1584лв
1426лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2248лв
2135лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-5%
1413лв
1342лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
466лв
396лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
762лв
648лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1286лв
1157лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2359лв
2123лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1359лв
1178лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-13%
779лв
675лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
524лв
472лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
286лв
257лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
842лв
757лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
583лв
525лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
437лв
393лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3463лв
3117лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
622лв
560лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
5333лв
4800лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2119лв
1907лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1514лв
1362лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1031лв
928лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1443лв
1299лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1031лв
928лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1514лв
1362лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1699лв
1529лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2217лв
1995лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2073лв
1865лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1493лв
1344лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1610лв
1449лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1132лв
1019лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
4664лв
4197лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
3328лв
2995лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
998лв
849лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1331лв
1131лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2573лв
2364лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-8%
1738лв
1594лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
408лв
367лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
667лв
600лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
667лв
581лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-13%
408лв
356лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
4136лв
3665лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-11%
2768лв
2457лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-11%
1812лв
1540лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1039лв
883лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
350лв
297лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
571лв
486лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
429лв
386лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
786лв
708лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
871лв
784лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
612лв
551лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2422лв
2180лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1587лв
1429лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1237лв
1113лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1730лв
1557лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1134лв
1020лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1817лв
1635лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1814лв
1633лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2768лв
2492лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1817лв
1635лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1237лв
1113лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1644лв
1465лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-11%
2728лв
2433лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-11%
2479лв
2211лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-11%
1817лв
1635лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1237лв
1113лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1793лв
1598лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
1803лв
1623лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2576лв
2318лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1684лв
1431лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1988лв
1789лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1544лв
1390лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1240лв
1054лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2478лв
2106лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2817лв
2394лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1982лв
1685лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1802лв
1531лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1090лв
981лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1604лв
1444лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2184лв
1965лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
831лв
748лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1141лв
1027лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1529лв
1376лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2088лв
1774лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1644лв
1397лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
615лв
554лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
800лв
720лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1165лв
1048лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1553лв
1398лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2330лв
2097лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3106лв
2795лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2618лв
2356лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1941лв
1747лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2124лв
1805лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1544лв
1313лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
701лв
608лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
960лв
834лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-13%
2089лв
1840лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
1373лв
1208лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
1319лв
1253лв
31.08-11.09
на човек

11 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-5%
912лв
867лв
31.08-11.09
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
771лв
732лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1159лв
1101лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
415лв
394лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
599лв
569лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-5%
557лв
530лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
1040лв
988лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-5%
466лв
414лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
762лв
676лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-11%
1132лв
963лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
649лв
552лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
857лв
772лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
525лв
472лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
667лв
567лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
408лв
347лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
233лв
210лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
381лв
343лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
286лв
257лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
909лв
818лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1585лв
1427лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
175лв
157лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2705лв
2435лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1512лв
1361лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1143лв
1029лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2097лв
1888лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
408лв
367лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
667лв
600лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
982лв
884лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
596лв
536лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
564лв
507лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
379лв
341лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1367лв
1230лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2043лв
1839лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
1979лв
1781лв
19-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2866лв
2580лв
19-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1732лв
1558лв
19-26 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1224лв
1102лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2508лв
2257лв
19-26 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1741лв
1567лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1443лв
1299лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1960лв
1764лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
825лв
742лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1514лв
1362лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
622лв
560лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
437лв
393лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1031лв
928лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1211лв
1090лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1443лв
1299лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1960лв
1764лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1443лв
1299лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
699лв
629лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
995лв
896лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2119лв
1907лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2119лв
1907лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1443лв
1299лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1732лв
1558лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1817лв
1635лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2508лв
2257лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1237лв
1113лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1031лв
928лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1514лв
1362лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2119лв
1907лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1443лв
1299лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
262лв
236лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1732лв
1558лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
373лв
336лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2508лв
2257лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2171лв
1953лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1494лв
1345лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2535лв
2241лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
1700лв
1502лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
750лв
675лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
565лв
509лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1802лв
1622лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2478лв
2230лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
900лв
810лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
678лв
610лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1544лв
1390лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2124лв
1912лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1640лв
1476лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2308лв
2077лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2244лв
1907лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
800лв
720лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
615лв
554лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1664лв
1414лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1525лв
1373лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2122лв
1910лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2244лв
2019лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1664лв
1498лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1280лв
1152лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
861лв
775лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
984лв
886лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1120лв
1008лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2668лв
2401лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3555лв
3200лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1230лв
1046лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1600лв
1360лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2773лв
2357лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3739лв
3179лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
800лв
720лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
615лв
554лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2662лв
2263лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3550лв
3017лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1435лв
1291лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1065лв
958лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1982лв
1784лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2817лв
2535лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
678лв
610лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
900лв
810лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
784лв
683лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
1080лв
942лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-13%
780лв
726лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-7%
882лв
812лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
558лв
519лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
1268лв
1169лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-8%
580лв
551лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
839лв
797лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
734лв
697лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
1120лв
1064лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
780лв
741лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1457лв
1384лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

port marina, port marina halkidiki, port marina kasandra, port marina greece, port marina Pefkohori, port marina гърция, port marina халкидики, port marina касандра, port marina пефкохори, port marina 2022, port marina цени, port marina мнения, port marina цени 2022, port marina лято 2022, port marina ранни записвания, port marina last minute, port marina hotel, port marina hotel halkidiki, port marina hotel kasandra, port marina hotel greece, port marina hotel Pefkohori, port marina hotel гърция, port marina hotel халкидики, port marina hotel касандра, port marina hotel пефкохори, port marina hotel 2022, port marina hotel цени, port marina hotel мнения, port marina hotel цени 2022, port marina hotel лято 2022, port marina hotel ранни записвания, port marina hotel last minute, порт марина, порт марина гърция, порт марина халкидики, порт марина касандра, порт марина пефкохори, порт марина цени, порт марина мнения, порт марина цени 2022, порт марина лято 2022, порт марина ранни записвания, хотел порт марина, хотел порт марина гърция, хотел порт марина халкидики, хотел порт марина касандра, хотел порт марина пефкохори, хотел порт марина цени, хотел порт марина мнения, хотел порт марина цени 2022, хотел порт марина лято 2022, хотел порт марина ранни записвания